Waarom CPRC

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) is een onafhankelijke, internationale kinderrechten NGO, gevestigd in Nederland.

Wij beschermen kwetsbare kinderen en jongeren tegen (seksuele) uitbuiting en misbruik met uitgebreid en diepgaand civiel onderzoek, zowel online als op locatie.  Wij identificeren, frustreren en stoppen uitbuiters en misbruikers, zoals tienerpooiers en hun klanten en in het buitenland actieve kindermisbruikers, met als doel slachtoffers te vinden en te (doen) bevrijden en kwetsbare kinderen en jongeren, die slachtoffer dreigen te worden, te beschermen.

Ook strijden wij, in het belang van de slachtoffers, tegen straffeloosheid van de daders. Komen gedurende ons onderzoek criminele activiteiten aan het licht, dan informeren wij de juiste autoriteiten en verzoeken wij, indien van toepassing, de politie de slachtoffers te bevrijden en de daders te doen vervolgen. In het buitenland delen wij via onze NGO-partners alleen informatie met politiemedewerkers die volledig te vertrouwen zijn.

Niet naar de politie

Burgerparticipatie

Vroegdetectie en -interventie

CPRC onderzoekt vermoedelijke mensenhandel en misbruik van minderjarigen en kwetsbare jongeren vanuit het perspectief ‘burgerparticipatie’. Zo helpen wij, als kinderrechten NGO, overheden bij het vervullen van hun plicht, vastgelegd in internationale verdragen, minderjarigen te beschermen. En zo strijden wij ook tegen het gevaar van ondermijning, dat met mensenhandel samengaat. Denk bijvoorbeeld aan klanten van pooiers, die minderjarigen voor seks leveren. 

Om kinderen en kwetsbare jongeren te beschermen tegen dreigend gevaar van (seksuele) uitbuiting of misbruik, om slachtoffers te bevrijden en om tienerpooiers te stoppen onderzoeken wij casussen. Bijvoorbeeld op verzoek van burgers, die ons om hulp vragen of als getuige slachtoffers willen helpen bevrijden, maar liever niet naar de politie stappen. Daaraan kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen. Als burgers of professionals zoals zorgverleners, sociaal werkers, taxichauffeurs of hotelmedewerkers, die ons informatie verstrekken, anoniem willen blijven, dan garanderen wij dat. In veel landen, ook in Nederland, durven of willen slachtoffers, hun familieleden of getuigen geen aangifte te doen als het om seksuele uitbuiting of misbruik gaat. Dat kan te maken hebben met angst voor wraakacties van de daders, inmenging van jeugdbeschermingsinstanties of in het openbaar voor de rechter te moeten verschijnen. En in veel landen staan corrupte politiemensen vaak op de ‘loonlijst’ van de uitbuiters of misbruikers. Het is ook niet ongebruikelijk dat men niet naar de politie gaat vanwege het gevoel toch niet serieus te worden genomen, zoals in de beruchte Valkenburgse zedenzaak is gebeurd. Daar stapten de ouders van het 16-jarige slachtoffer na diverse malen tevergeefs de politie om hulp te hebben gevraagd naar een privédetective, die de zaak oploste en alsnog de politie inschakelde om de pooier en diens klanten op te pakken. Ook komt het voor dat zaken bij de politie op het verkeerde bureau belanden of heel lang blijven liggen. Verder kampen de wetshandhaving-instanties in diverse landen vaak met onderbezetting, andere (politieke) prioriteiten, gebrek aan financiële middelen of aan kennis over en technieken om (online) kinderuitbuiting en misbruik te detecteren en bestrijden.

Voorkomen en snel handelen

Meldpunten

Tenslotte moet gezegd dat de politie doorgaans niet acteert op “onderbuikgevoelens” van bijvoorbeeld familieleden, sociaal werkers of andere getuigen die (dreigende) seksuele uitbuiting of misbruik vermoeden. Meestal komt de politie pas in actie als er aangifte wordt gedaan of als er sterke vermoedens bestaan dat er een misdrijf is gepleegd. CPRC pakt ieder verontrustend signaal wel op en onderzoekt. Voor ons is het niet alleen belangrijk slachtoffers te bevrijden, wij willen ook slachtoffers voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer een ‘loverboy’ bezig is een minderjarigen aan de ouderlijke macht te onttrekken of online probeert te rekruteren, maar er van prostitutie nog geen sprak is. CPRC grijpt dan in om dit proces te stoppen. Wij spreken hierbij van vroegdetectie en vroeginterventie.

Internationaal

CPRC en haar buitenlandse NGO-partners zijn proactief (onderzoek uit eigen beweging) bezig met het bestrijden van (seksuele) uitbuiting en misbruik, maar ook reactief. Bij dat laatste maken wij gebruik van online en/of telefonische hotlines (meldpunten), waar slachtoffers, hun families, verzorgers of andere getuigen veilig terecht kunnen zonder dat de overheid er meteen bij wordt betrokken. Meldingen of verzoeken om hulp of onderzoek kunnen dus komen van slachtoffers, verontruste personen om hen heen, maar ook van buitenstaanders die hun verantwoordelijkheid willen nemen, zoals hotelpersoneel, prostitutieklanten die geen minderjarigen willen misbruiken, taxichauffeurs, sociaal werkers, medewerkers van opvangorganisaties of gezondheidsdiensten et cetera. Deze burgermeldpunten zijn belangrijke bronnen voor duizenden casussen, die via de politie nooit aan het licht zouden zijn gekomen. Na de melding onderzoeken wij of het vermoeden van seksuele uitbuiting of misbruik gestaafd kan worden met bewijs, hoe dreigende uitbuiting of misbruik kan worden gekeerd en hoe wij politie en justitie kunnen betrekken (zonder anonieme bronnen prijs te geven) om criminele activiteiten te doen stoppen. Ook schakelen wij personen of partijen in die slachtoffers (en eventueel hun familie) kunnen helpen bij opvang, rehabilitatie, juridische begeleiding en re-integratie zonder kans op revictimisatie. Indien noodzakelijk zijn CPRC en haar NGO-partners altijd bereid als getuigen op te treden in een gerelateerd strafproces.

Reizende kindermisbruikers

Wanneer Nederlanders zich schuldig maken aan seks met minderjarigen in het buitenland kunnen zij niet alleen in dat land, maar ook in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 7, 240b, 248a en b en/of 244 van het Wetboek van Strafrecht. Indien van toepassing kunnen zij ook worden vervolgd vanwege het vervaardigen en/of verspreiden van kinderpornografie.

Soms laten het OM en TBKK (het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de politie) opsporing, vervolging en bestraffing van kindersekstoeristen over aan de opsporingsinstanties in de bestemmingslanden van deze reizende kindermisbruikers. Bijvoorbeeld omdat de politie en justitie in die landen geen goede relatie hebben met de politie en justitie in Nederland. Het kan gaan om in Nederland veroordeelde kindermisbruikers, die in die landen volstrekt onbekend zijn. In dat geval kunnen de kindermisbruikers bijna ongemerkt en onbeperkt hun gang gaan en tijdens iedere reis tientallen slachtoffers maken. 

Stuit CPRC op reizende of (tijdelijk) in het buitenland wonende kindermisbruikers, dan stellen wij de juiste opsporingsinstanties in het juiste land op de hoogte.

Kinderpornografie

Productie en distributie

Stuit CPRC op productie of distributie van kinderpornografie, dan stellen wij de juiste opsporingsinstanties in het juiste land op de hoogte, alsmede internationale opsporingsinstanties indien van toepassing.

Heb je ons nodig voor onderzoek? Zijn kinderen in gevaar? CPRC staat 24/7 voor je klaar!